VAKANCE

Salienas pagasta pārvaldes struktūrvienības “Vecsalienas pagasta pārvalde”

 kultūras tūrisma organizators  (PROFESIJAS KODS 3349 41)
UZ NOTEIKTU LAIKU (1,0 SLODZE)

 

1.PIENĀKUMU VEIKŠANAI NEPIECIEŠAMĀ IZGLĪTĪBA, PRASMES, PIEREDZE
1.1. augstākā izglītība, par priekšrocību tiks uzskatīta izglītība vēstures, arhitektūras  vai tūrisma nozarē;

1.2.teicamas latviešu valodas zināšanas. Par priekšrocību tiks uzskatītas labas svešvalodu zināšanas (angļu, krievu valodas);

1.3.zināšanas  un izpratne par  kultūras mantojumu, kultūras vērtību  popularizēšanas metodēm;

1.4.izpratne par ES  fondiem, nacionālajām un citām projektu programmām;

1.5.kultūras un tūrisma mārketinga zināšanas;

1.6.sarīkojumu organizēšanas  un vadīšanas prasmes;

1.7.teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;

1.8.prasme strādāt ar mūsdienu informācijas tehnoloģijām;

1.9. augsta atbildības sajūta, precizitāte un pozitīva attieksme pret darbu

 

2.PAMATPIENĀKUMI
2.1. plānot un organizēt  kultūras mantojuma aizsardzības  un  tūrisma darbu Vecsalienas muižā;

2.2..pētīt Vecsalienas muižas vēsturi,  kultūrvēsturisko mantojumu, apkopot objekta datus, izvietot datus www.kulturaskarte.lv, pašvaldības un tūrisma portālos, gatavot izstādes un vēsturiskas ekspozīcijas;

2.3.plānot  un vadīt  darba procesus, kas saistīti ar  valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa  “Vecsalienas muižas pils” arhitektoniski māksliniecisko izpēti, sagatavot priekšlikumus  pieminekļa  saglabāšanas un atjaunošanas jautājumos;

2.4.gatavot neliela apjoma projekta pieteikumus Kultūras pieminekļu glābšanas, izpētes un restaurācijas programmām, Valsts Kultūrkapitāla fondam u.c. ar kultūras mantojumu saistītām programmām, vadīt šo  projektu izpildi.

2.5.organizēt Vecsalienas muižas kultūras mantojumu  popularizējošus pasākumus;

2.6.organizēt  Vecsalienas  muižas  iesaistīšanu kultūras tūrisma apritē;

2.7.vadīt ekskursijas  Vecsalienas muižā;

2.8.veidot sadarbības tīklu ar novada muzejiem, izglītības, kultūras iestādēm, sabiedriskajām organizācijām, uzņēmējiem;

2.9.sadarbībā ar p/a TAKA sniegt informāciju apmeklētājiem par tūrisma iespējam Daugavpils novadā, izplatīt informatīvos tūrisma prezentmateriālus, veikt suvenīru tirdzniecību;

2.10.piedalīties kopējos Latgales tūrisma popularizēšanas pasākumos (izstādes, kontaktbiržas u.c)

2.11.sagatavot un iesniegt  pārvaldes vadītājam  gada un kalendāros  mēneša darba plānus;

2.12.iesniegt  pārvaldes vadītājam  atskaites par padarīto darbu;

2.13.sagatavot  un iesniegt  pārvaldes vadītājam   struktūrvienības budžeta projektu un organizē tā izpildi;

2.14. pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes, apmeklējot seminārus un kursus

 

PAR DARBA LAIKU VAR VIENOTIES AR DARBA DEVĒJU

Pieteikuma dokumentus, CV un izglītību apliecinošo dokumenta kopijas, iesniegt Salienas pagasta pārvaldē, Centrāles iela 24, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu: parvalde@saliena.lv līdz 2020.gada 13.jūlijam.

Tālrunis uzziņām 65475248; 29640245

Darba vieta: Vecsalienas muižas pils (Červonkas pils), Červonka, Vecslienas pagasts, Daugavpils novads.
Darba alga:  no līdz 600,00 EUR līdz 656,00 EUR (atkarībā no darbinieka kvalifikācijas un darba pieredzes) un sociālās garantijas.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Salienas pagasta pārvalde informē, ka:
1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) Pēc konkursa noslēguma personas dati tiks iznīcināti.

 

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils novada Salienas pagasta pārvalde, juridiskā adrese: Centrāles iela 24, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads, LV – 5469

 

Ar atbilstošākiem kandidātiem sazināsimies  telefoniski un uzaicināsim uz darba interviju, ar katru kandidātu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.