Funkcijas

Iestādes funkcijas:

 • nodrošina izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota pašvaldībai, kā arī Domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par pašvaldības un Iestādes sniegtajiem pakalpojumiem;
 • pieņem un atbilstoši savai kompetencei izskata iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus un sniedz uz tiem atbildes vai sagatavo attiecīgo jautājumu izskatīšanai Domes komisijās, komitejās, Domes sēdēs
 • nodrošina informācijas pieejamību par Domes pieņemtajiem lēmumiem un citu vispārpieejamu informāciju.

Lai izpildītu noteiktās funkcijas, Iestāde veic šādus uzdevumus:

 • izsniedz izziņas  par deklarēto dzīvesvietu, par pēdējo dzīvesvietu, par piešķirto adresi, par apbedījumu esamību, par zemes nomas līguma reģistrēšanu Pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līguma reģistrā un citas izziņas, atzinumus, apliecinājumus  iestādes kompetences ietvaros;
 • izdod administratīvos aktus (atļaujas ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai pagastu nozīmes publiskajos pasākumos, ikgadējos gadatirgos, ikdienas izbraukuma tirdzniecībai, atļaujas koku ciršanai  ārpus meža, licences par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa vajadzībām vai komercdarbībai iekšējos ūdeņos un citus);
 • nodrošina kases darbu;
 • nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksu kasē;
 • sadarbojas ar Pašvaldības Sociālo dienestu, Kultūras pārvaldi, bāriņtiesu, Pašvaldības izglītības iestādēm;
 • sadarbojas ar Pašvaldības centrālās administrācijas Dzimtsarakstu nodaļu, Izglītības, Attīstības, Finanšu pārvaldi un citām struktūrvienībām;
 • Pašvaldības autonomo funkciju izpildei un jautājumu risināšanai nodrošina vietējo iedzīvotāju (sabiedrības) iesaistīšanos vietējās pārvaldes procesos;
 • saskaņā ar Domes vai Domes institūciju lēmumiem iznomā Iestādes valdījumā esošās nedzīvojamās telpas;
 • saskaņā ar Domes vai Domes institūciju lēmumiem organizē Iestādes valdījumā esošo dzīvojamo telpu izīrēšanu;
 • saskaņā ar Domes apstiprinātajiem dokumentiem un normatīvajiem aktiem nodrošina pašvaldības autoceļu uzturēšanu un piešķirto finanšu līdzekļu lietderīgu izlietošanu;
 • organizē iedzīvotāju tikšanos ar Domes deputātiem;
 • gādā par pagasta administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu uzturēšanu; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzētu teritoriju apgaismošanu; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu; kapsētu uzturēšanu);
 • sadarbojas ar ārstniecības iestādēm, veselības centriem, ārstu privātpraksēm, lai nodrošinātu iedzīvotājiem veselības aprūpes pieejamību;
 • informē Augšdaugavas novada Būvvaldi par pārkāpumiem būvniecībā, par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju esamību Iestādes teritorijā;
 • informē Pašvaldības centrālo administrāciju par pārkāpumiem dabas resursu un vides aizsardzības jomā;
 • piedalās civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā un katastrofu pasākumu novēršanā;
 • nodrošina bibliotekāro pakalpojumu pieejamību;
 • nodrošina  kultūras pakalpojumu pieejamību,  vietējo tradīciju un kultūras mantojuma saglabāšanu,   brīvā laika pavadīšanas iespējas, gādā  par pagasta  teritorijā esošo pašvaldībai piederīgo valsts kultūras pieminekļu un Pašvaldības  kultūras mantojuma objektu saglabāšanu, teritorijas uzkopšanu un sabiedrības pieejamības nodrošināšanu; atbalsta sporta pakalpojumu pieejamību un uztur sporta laukumus;
 • sadarbojas ar Pašvaldības institūcijām  izglītības, jaunatnes lietu, kultūras, sporta un citās jomās;
 • organizē izglītojamo pārvadājumus līdz Pašvaldības izglītības iestādei;
 • organizē Pašvaldības mežu un ūdeņu apsaimniekošanu saskaņā ar Domes vai Domes institūciju lēmumiem;
 • sadarbojas ar Pašvaldības centrālo administrāciju Pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, nozaru attīstības plānošanas dokumentu un to grozījumu izstrādē un spēkā esošo dokumentu īstenošanas uzraudzībā tiktāl, cik tas skar iestādes pārziņā esošo novada teritoriālo iedalījumu;
 • sagatavo un iesniedz Domes komisijām un Domes komitejām lēmumu projektus vai ierosinājumus lēmuma projekta sagatavošanai un nepieciešamo informāciju, atzinumus, dokumentus;
 • veic topogrāfisko plānu saskaņošanu kā Pašvaldības inženierkomunikāciju turētājs;
 • izpilda Būvniecības informāciju sistēmā (BIS) saņemtos uzdevumus, t.i. tehnisko noteikumu  un atzinumu izsniegšanu un  projektu saskaņošanu;
 • reģistrē un aktualizē Fizisko personu reģistrā iekļautās ziņas par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu;
 • sagatavo iedzīvotājiem informāciju par Iestādes aktualitātēm  Pašvaldības mājas lapai un Pašvaldības bezmaksas informatīvajam izdevumam “Augšdaugavas Novada Vēstis” un organizē izdevuma “Augšdaugavas Novada Vēstis” izplatīšanu;
 • sadarbojas ar Pašvaldības noteikto sadzīves atkritumu apsaimniekotāju jautājumos par atkritumu radītāju iesaistīšanos atkritumu apsaimniekošanas sistēmā;
 • sadarbojas ar Pašvaldības centrālo administrāciju pašvaldības projektu īstenošanā tiktāl, cik tas skar iestādes pārziņā esošo novada teritoriālo iedalījumu.
 • nodrošina Pašvaldības centrālās administrācijas un citu Pašvaldības iestāžu darbiniekus un transportu darba pienākumu veikšanai.