Funkcijas

 1. Iestāde nodrošina Pašvaldības autonomo funkciju, kā arī ar citiem likumiem Pašvaldībai uzdoto funkciju izpildes organizāciju pagastā.
 2. Lai nodrošinātu autonomo funkciju izpildi, iestāde veic šādus uzdevumus Pagasta teritorijā:
 • organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
 • gādāt par pagasta teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
 • realizē Domes noteikto politiku:
  • iedzīvotāju izglītības jomā;
  • kultūras jomā;
  • veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanā;
  • iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšanā;
  • sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā;
  • aizgādnības, aizbildnības, adopcijas un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jomā;
  • sniedzot palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā;
  • rūpējoties par bezdarba samazināšanu;
  • sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, žūpības un netiklības apkarošanā;
  • attiecībā uz pašvaldības teritorijas plānojumu noteiktās zemes izmantošanas un apbūves kārtību;
  • attiecībā uz publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu izmantošanu;
 • savākt un sniegt valsts statistikai nepieciešamās ziņas;
 • piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā;
 • veikt administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;
 • organizē skolēnu pārvadājumus;
 • piedalās ugunsgrēku dzēšanā;
 • nodrošina pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota pašvaldībai, kā arī novada domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;
 • pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no attiecīgajā teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem un tajā reģistrētajām juridiskajām personām, organizē atbildes sagatavošanu iesniedzējiem;
 • nodrošina pieejamību informācijai par Domes pieņemtajiem lēmumiem;
 • iestāde organizē ziņas par deklarēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā;
 • veic finansiālās un tehniskās darbības nodrošināšanu uz šādām Domes iestādēm – Salienas vidusskola;