Informācija

1.pielikums

Daugavpils novada domes

2015.gada  24.septembra

lēmumam Nr.795 

 

Atlases kritēriji  pašvaldības ceļu (ceļu posmu) virzīšanai —–

Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

atklātajam projektu iesniegumu konkursam

Nr.

Kritērijs

Apraksts

Papildus komentārs

1

Ekonomiski aktīvo vienību skaits

Lauksaimniecisko uzņēmumu (uzņēmēju), kā arī ar to darbību tieši saistīto uzņēmumu skaits, kuru komerctransports ceļu izmanto ikdienā.

Jānosauc visi lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes uzņēmēji, t.sk. zemnieku saimniecības, SIA, p/saimniecības, pašnodarbinātās personas, kā arī piena savākšanas komersants, lopu izpirkšanas komersants un tml., kuri izmanto konkrēto ceļu.

1.1.

Lauksaimniecības zemju platība

Lauksaimniecības zemju platības, piekļuve kurām tiek nodrošināta izmantojot doto ceļu (pagasta mērogā)

Jānosauc visas zemes platības (ne tikai tās, kuras robežojas ar šo ceļu), kuras tiek izmantotas  lauksaimniecības produkcijas ražošanā,  piekļuve kurām tiek nodrošināta, izmantojot konkrēto ceļu.

1.2.

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits

Dzīvnieku skaits, kuru ikdienas apkalpošanai un no tiem iegūto produktu transportēšanai tiek izmantots dotais ceļu

Jāuzskaita visas dzīvnieku vienības ( ne tika tās, kuras atrodas blakus dotajam ceļam),  kuru ikdienas apkalpošanai un no tiem iegūto produktu transportēšanai tiek izmantots dotais ceļš

2.

Uzņēmumu skaits, kas nodarbojas ar nelauksaimniecisko uzņēmējdarbību

Uzņēmumu skaits, kuri nenodarbojas ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu un pārstrādi, bet izmanto ceļu savas ikdienas darbības veikšanai

Jāuzsakaita visi pārējie uzņēmēji ( nav uzskaitīti 1.kritērijā) , kuri savas komercdarbības nodrošināšanai izmanto konkrēto ceļu (mežistrādātāji, auto servisi, atkritumu apsaimniekošanas komersants, autoveikals, koģenerācijas komersanti, tūrisma komersanti u.c.)

3.

Pilsētas- lauku  mijiedarbības sekmēšana (t.sk. pakalpojumu sasniedzamība)

Jāatzīmē, vai ceļš nodrošina savienojumu ar citiem vienādas vai augstākas nozīmes ceļiem un ir nozīmīgs preču-pakalpojumu plūsmā starp attīstības centriem gan novada, gan reģiona mērogā (Daugavpils, Preiļi, Krāslava, Līvāni u.c.)

 

Sniegt pamatojumu, ka izvēlētais ceļš savienojas ar vienādas vai augstākas nozīmes ceļiem, kā arī ir nozīmīgs starppagastu un starppašvaldību savienojamībā.

 

4.

Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana

Jānorāda, vai šo ceļu izmanto arī skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai

Ņemot vērā demogrāfisko situāciju, jānorāda, vai maršuts tiks izmantots ilgtermiņā (vismaz 5 gadi) .

5.

Citu publisko pakalpojumu nodrošināšana

Jānorāda, vai šo ceļu izmanto arī lauku teritorijai nepieciešamo publisko pakalpojuma nodrošināšanai

Šeit jānorāda, vai šo ceļu izmanto sabiedriskais transports, pasts u.c.

6.

Komersanta paša ieguldījums

Integrēta tipa projekts, kas tiek īstenots kopā ar pievadceļu izbūvi pie uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”

Vai komersants vēlas pašvaldības ceļa rekonstrukcijas projekta ietvaros rekonstruēt arī savas komercteritorijas pievedceļu. Ir iesniegts projekts šajā apakšpasākumā vai plāno iesniegt projektu. Aprakstīt komersanta plānoto ieguldījumu – ceļa nosaukums, pievedceļa garums, u.c.

7.

Ceļa tehniskais stāvoklis

Ceļš (ceļa posms) ir sliktā vai ļoti sliktā tehniskā stāvoklī .

Par pamatojumu kalpo ceļa tehniskā stāvokļa apsekošanas akts, kuru sastāda Daugavpils novada pašvaldības  Autoceļu fonda padome, pieaicinot atbilstošu nozares ekspertu.

 

2.pielikums

Daugavpils novada domes

2015.gada  24.septembra

lēmumam Nr.795 

 

 

Objektu saraksts, kuri tiks virzīti Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātajam projektu iesniegumu konkursam

 

 

Pagastu pārvaldes

Autoceļu nosaukums

Ceļa segas veids

No km

Līdz km

Garums km

 

 

Biķernieku

Krivošejevo-L.Kriviņi

Grants

0,000

3,727

3,727

 

 

Demenes

Bērzkalni-Razvilka(1.un 2. kārtas)

Grants

0,000

3,679

3,679

 

 

Dubnas

Dubna-Bicāni-Zeiļi-Medupes upe (1.un 2. kārtas)

Grants

2,802

4,312

1,510

 

 

Kalupes

Morkonišķi – Ruži

Grants

0,000

2,987

2,987

 

 

Līksnas

Kudeiki Ķirupe

Grants

0,000

4,600

4,600

 

 

Malinovas

Valsts ceļš – Kurpeņiški – Janciški

Grants

0,000

4,389

4,389

 

 

Medumu

Liepnieki – Atvari

Grants

0,000

3,680

3,680

 

 

Nīcgales

Ozoli – Avotiņi

Grants

0,000

1,190

1,190

 

 

Salienas

Saliena – Sergijevka

Grants

0,000

2,366

2,366

 

 

Stenderi – Ormaņi – Adamovo – Šlapaki

Grants

0,000

0,483

0,483

 

 

Šlapaki – Darbnīcas

Grants

0,000

0,427

0,427

 

 

Skrudalienas

Vitaniški – Bruņene

Grants

0,000

4,430

4,430

 

 

 

 

Sventes

Grantiņi – Vanaģi

Grants

0,000

1.300

1,300

 

 

Vaboles

Vaboles st.-Aizbalti-Pudāni-Mukāni

Grants

0,000

3,925

3,925

 

 

Vecsalienas

Zeitiški -Tartaks

Grants

0,000

1,899

1,899

 

 

Višķu

Grāviņi – Vecie Tokari

Grants

0,000

0,900

0,900