Par pagastu

Sal_KontursSalienas pagasts atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā, Augšdaugavā. Pagasta kopējā platība ir 125 kvadrātkilometri. Lielākās apdzīvotās vietas ir Saliena, Faļtopi, Lielborne, Šlapaki, Jaunborne, Ritāni. No 1990.gada Daugavas krastos veidots dabas parks “Daugavas loki.”

1897.gadā Salonājas muiža veica apvienošanos ar apkārtējām muižām – Lielbornes, Červonkas, Sīķeles-Rozališku, Joehaninas, Heronomovas un Šlapaku, un izveidoja Solonajas pagastu. Pirmais pagasta vecākais – Andrejs Jansons.

Pēc muižu apvienošanās daļa Jaunbornes pagasta bija Kaplavas pagasta teritorija un pievienota Salonājas pagastam 1919.gada beigās.

1920.gada rudenī nodibinājās pirmā pagasta pašvaldība, kura darbojās Salonājas muižas dzīvojamajā ēkā. Pagasta platība 20.-30.gados sastādīja 178,91 kvadrātkilometri.

Salienas pagastā darbojās – Salienas piensaimnieku biedrības pienotava, 12.Ilūkstes aizsargu pulka nams, Latviešu lauksaimnieku biedrība, Salonajas krājaizdevumu sabiedrība, Salonajas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība.
Salienas pagasta darbojās 3.skolas – Salienas valsts pamatskola, Lielbornes 1.pakāpes pamatskola, Salienas 1.pakāpes pamatskola.

Pagastā darbojās Sīķeles evanģēliski luterāņu draudzes baznīca, Salienas ¢…pareizticīgo draudzes baznīca, Saliena pareizticīgo draudzes un Jaunbornes katoļu draudzes baznīcas, Ostrovas vecticībnieku lūgšanu nams.

Pēc padomju varas ienākšanas Latvijā 1944.gadā savu darbību uzsāka Salienas pagasta Izpildu komiteja Ilūkstes apriņķī. Pagasta teritorijā bija 4 ciema padomes – Salienas, Jaunbornes, Lazdukalna, Červonkas (no 1945.gada Vecsalienas pagasta  teritorija).

1950.gadā tika veikts jauns administratīvi teritoriālais dalījums, kura rezultātā Salienas pagasta Izpildu komiteja pārtrauca savu darbību un ciema padomes kļuva par patstāvīgām struktūrām.

1975.gadā Salienas ciema padomes teritorijā darbojās 2 kolhozi – “Iskra” un “Strana sovetov.”
1991.gada februārī Salienas ciema padome tiek reorganizēta par Salienas pagasta padomi.
1993.gadā veikta kolhoza “Iskra” reorganizācija par paju sabiedrību “Saliena”, kura likvidēta 1995.gadā.

2009.gada 01.jūlijā saskaņā ar Administratīvi teritoriālo reformu pēc rajonu likvidācijas Salienas pagasts kļūst par Daugavpils novada pašvaldības iestādi, bet ar 2009.gada 01.augustu Salienas pagasta padomes galvenās darbības funkcijas pārņem izpildvaras institūcija – Salienas pagasta pārvalde. 2009.gada 24.jūlijā par pārvaldes vadītāju ievēlēts Rišards Jermaļonoks.

Periodā kopš 2009.gada pagasts aktīvi iesaistās Eiropas Struktūrfondu finansētajos projektos. Par to līdzekļiem veikta kultūras nama jumta rekonstrukcija, kultūras nama 1.stāva apkures sistēmas rekonstrukcija, 2012.gadā uzsākts vērienīgs projekts “Salienas pagasta katlu mājas rekonstrukcija”, kurš veiksmīgi pabeigts 2013.gada 31.jūlijā.

2012.gada 20.-24.novembrī Salienas pagasts atzīmēja savus svētkus vairākās aktivitātēs – sports, izstādes, ekumēniskais dievkalpojums un liels noslēguma pasākums, kura laikā tika izieta pagasta vēsture 115 gadu garumā.

2012.gada 09.decembrī Jaunbornes Romas katoļu baznīcu un savu svētību pagasta iedzīvotājiem deva Romas katoļu baznīcas Jelgavas diacēzes bīskaps Edvards Pavlovskis.

Pagasta pārvalde aktīvi turpina darbu pie infrastruktūras sakārtošanas. Katru gadu notiek pašvaldības autoceļu sakārtošana, norisinās darbs pie dzīvojamās mājas “Turaidas” atjaunošanas.

2014.-2015.gados par Eiropas fondu līdzekļiem lielu vērienīgu rekonstrukciju piedzīvoja Salienas vidusskola, kur tagad mēs varam redzēt modernus, mūsdienu prasībām atbilstošus, mācību kabinetus.

2015.gada sākumā savu 20 gadu jubileju atzīmēja Salienas kultūras nams. Jubilāru apsveikt ieradās Daugavpils novada pašvaldības vadība, 20.gadsimta 90 gadu Daugavpils rajona padomes vadība, kā arī Skrudalienas, Vecsalienas un Tabores pagastu kultūras namu vadītāji.

2016.gads ir bijis nozīmīgs Salienas pagasta dzīvē. Šai gadā Salienas pagasts bija viens no atbildīgajiem Daugavpils novada dienu organizatoriem. Pasākuma laika notika ekskursija interesentiem, kuras laikā bija iespēja iepazīties ar Jaunbornes Romas katoļu baznīcu, piemiņas akmeni K.Grigulim, Poguļankas dižakmeni, veco arkveida tiltu. Noslēguma pasākuma ietvaros pagasta kultūras programmas ietvaros notika senioru vokālā ansambļa “Melodija”, deju kopas “Laimītes” uzstāšanās.

Kopš 2015.gada rudens  pasākuma “Ikgadējā zemnieku balle” tiek godināti pagasta labākie lauksaimnieki un sabiedriskie aktīvisti ar piemiņas kausiem dažādās nominācijās, tādās kā “Labākais piena ražotājs”, “Lielākais ganāmpulks” un citas.

2017.gads   notika svētku gaisotnē, jo novembrī tika atzīmētas Salienas pagasta 120 gadu un Salienas vidusskolas 80 gadu jubilejas svinības.

2019.gada septembrī  notiekot mazo pagastu optimizācijai tika apvienotas Salienas un Vecsalienas pagastu administrācijas un apvienoto pagastu centrs izveidots Salienas ciemā.  Par Salienas pagasta pārvaldes vadītāju tika iecelta Svetlana Kursīte.

Pēc pagastu optimizācijas tika reorganizēta Vecsalienas pagasta bibliotēka, kura kļuva par Salienas pagasta bibliotēkas Vecsalienas nodaļu.

Vecsalienas muižas pils  pēdējos gados tiek orientēta uz tūrisma attīstību novadā.  Pagasta pārvaldē tika izveidots kultūras tūrisma organizatora amats, ar mērķi piesaistīt tūristus, piedalīties ar kultūru, tūrismu un novadpētniecību saistītos projektos.