PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

PERSONAS DATU APSTRĀDE
DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBĀ

Personas datu apstrādes Pārzinis:

Daugavpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009117568, adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, tālr.; 65422238, e-pasts dome@daugavpilsnovads.lv;
Salienas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000073535, adrese: Centrāles iela 24, Saliena, Salienas  pagasts, Daugavpils novads, LV-5469, talr.65475248 , e-pasts: parvalde@saliena.lv

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts datuaizsardziba@dnd.lv, tālr.: 65422281

 

Personas-datu-aizsardzības-politika

Papildus informāciju par personas datu apstrādi Daugavpils novada pašvaldībā var iegūt Daugavpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpilsnovads.lv  sadaļā Personas datu aizsardzībahttps://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/personas-datu-aizsardziba/  vai klātienē Daugavpils novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.