Salienas pagasta svētki

2012.gada 24.novembrī Salienas pagasts atzīmēja savus svētkus. —–

Svētki tika aizsākti ar ekumēnisko dievkalpojumu Jaunbornes Romas katoļu baznīcā. Apsveikuma vārdi, miera un labklājības vēlējumi dievkalpojuma laikā izskanēja no triju konfesiju pārstāvjiem, kurus pārstāvēja Jaunbornes Romas katoļu draudzes prāvests Janušs Bulašs, pareizticīgo baznīcas dekāns Tēvs Georgijs, luterāņu baznīcas dekāns Raivis Martinsons. Ticīgie pateicību Dievam dziedāja ērģeļu un Garīgās seminārijas audzēkņa un bijušā Salienas vidusskolas skolēna Andreja Kassirova pavadībā. Dievkalpojuma noslēgumā svanēja “Lūgšana” vecslāvu valodā sieviešu vokālā ansambļa “Melodija” izpildījumā.

Svinīgajā pasākumā piedalījās Salienas pagasta iedzīvotāji, esošie un bijušie Salienas pagasta padomes (pārvaldes) darbinieki un kolhoznieki, Daugavpils novada domes priekšsēdetāja J.Jalinska, novada pašvaldības izpilddirektore V.Kezika, novada domes deputāti A.Annišineca, J.Livčāns, V.Smarguns, A.Redkova.

Svētku uzrunā Salienas pagasta pārvaldes vadītājs R.Jermaļonoks atzīmēja, ka Salienas pagasta vēsture aizsākas 1897.gadā, kad 7 muižu apvienošanās rezultātā parādījās pirmās rakstītās ziņas par Salonājas pagastu. Gadu gaitā mainījās pagasta teritorija, valsts iekārtas, notika kolektivizācija.

1991.gada februārī pēc Latvijas Neatkarības atjaunošanas Salienas ciema padome atkal kļuva par Salienas pagasta padomi. Pateicības vārdi izteikti pagasta padomes priekšsēdētājiem Lidijai Moisejevai, Jurim Lasmanim un Tatjanai Babinai, kuri valsts atjaunošanas smagākajos laikos rupējās par pagasta, tā attīstību un savas vietas nostiprināšanu Daugavpils rajona pagasta vidū.

Pēdējās desmitgades laika pagasta teritorijā notiek īpaši liela mēroga darbi – tiek sakārtota siltumapgādes sistēma, ūdensapgāde un sākas darbi pie kanalizācijas sistēmas atjaunošanas pagastā.

Liela uzmanība pagastā pievērsta sakrālajām vērtībām – notiek pagasta kapsētu sakārtošana un Jaunbornes Romas katoļu baznīcas ēkas sakārtošana. Šajā gadā tika veikta grīdas nomaiņa.

Salienas pagasts var lepoties ar to, ka tajā dzīvo centīgi un aktīvi zemnieki. Salīdzinot ar apkārtējiem pagastiem, šeit liels skaits plašu zemnieku saimniecību un bioloģisko zemnieku saimniecību, kuri nodod savu ražoto produkciju ekoloģisko preču tirgum. Kā atbalsts pagasta zemniekiem notiek regulāra ceļu infrastruktūras sakārtošana.

Netiek aizmirsts arī par mūsu galveno vērtību – bērniem. Kopš 2011.gada Salienas ciemā pie Salienas vidusskolas darbojas divas pirmsskolas bērnu grupas, kā arī ar pagastu bērnu vecāku un Daugavpils novada pašvaldības atbalstu turpina darboties Salienas vidusskola.

Nav aizmirsta materiālā vērtība – kultūra. Katru gadu tiek ieguldīti līdzekļi kultūras nama renovācijā, lai tas funkcionētu kā mūsdienīga kultūras iestāde. Tika nomainīts kultūras nama jumts, renovēta 1.stāva apkure, atjaunota pagrabstāva darbība.

Pagasta dzīve nestāv uz vietas. Pagastā pastāvīgi rodas jaunas idejas, kuras plānots realizēt nākotnē – veikt skolasrenovāciju, pabeigt Salienas ciema ielu asfaltēšanu, kā arī Salienas ciema apgaismošanu vakara stundās ziemas periodā.

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja J.Jalinska savā uzrunā uzsvēra, ka Salienas pagasts ieņem nozīmīgu vietu Daugavpils novada pagasta vidū. Tas veiksmīgi attīstās, un top arvien skaistāks un sakoptāks. Pagasta ļaudis ir aktīvi, nodarbojas ar lauksaimniecību, un nekad neizvairās no dalības republikas un novada mēroga pasākumos.

Pasākuma laikā tika atsaukta atmiņā pagasta vēsture no 19.gadsimta beigām līdz pat mūsdienām. Tika pieminēti par saviem ieguldījumiem bijušie ciema un pagasta padomju priekšsēdētāji – Vera Zuboviča, Lidija Moisejeva, Juris Lasmanis, Tatjana Babina.

Pasākumu ar savām skanīgajām dziesmām papildināja sieviešu vokālais ansamblis “Melodija”, Salienas kultūras nama deju kolektīvi “Cerība” un “Dzirkstīte” un Daugavpils novada kultūras centra deju kolektīvs “Līksme.”